18_03_13-15_%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-pq-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมประกาศนียบัตร ในหัวข้อ “การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในทางปฏิบัติจริง รุ่นที่ 1” (วันที่ 13-15 มีนาคม 2561)